Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 3741 της 4 Ιαν. 1929 (ΦΕΚ Α 4) Περί της ιδιοκτησίας κατ” ορόφους

Ο νόμος 3741/1929 αποτελεί τον βασικό νόμο με τον οποίο ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξί των συνιδιοκτητών καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών.
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 5 γίνεται σαφής αναφορά στο γεγονός ότι η κατανομή θα πρέπει να πραγματοποιείται εφόσον δεν υπάρχει κανονισμός με βάση την αξία του διαμερίσματος. Η αναφορά στην αξία του διαμερίσματος, ακριβώς επειδή θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση, εκ των υστέρων, διευκρινίστηκε ότι αφορά την κατασκευαστική αξία.
Συνεπώς, όλες οι ιδιοκτησίες που κατασκευάζονται σε ένα κτίριο έχουν την ίδια κατασκευαστική αξία ανά τετραγωνικό μέτρο.
Έτσι με βάση τα παραπάνω οι κοινόχρηστες δαπάνες θα πρέπει να κατανέμονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα. Παρακάτω παρατίθεται ολόκληρος ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 1
(Γενικά)
(Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).
1. Αναγνωρίζεται η διηρημένη κατ” ορόφους ή μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του αυτού οικοδομήματος.
2. Όροφοι θεωρούνται και τα υπόγεια ως και τα αμέσως υπό την στέγην δωμάτια.

ΑΡΘΡΟ 2
(Κοινόκτητα μέρη οικοδομής)
1. Αδιαίρετος είναι η ιδιοκτησία, επί του εδάφους, των θεμελίων, των πρωτοτοίχων, της στέγης, των καπνοδόχων, των αυλών, φρεάτων, ανελκυστήρων, βόθρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θερμάνσεως, και παντός άλλου πράγματος χρησιμεύοντος πρός κοινήν των ιδιοκτητών χρήσιν.
2. Αι ισχύουσαι γενικαί περί μεσοτοιχίας διατάξεις εφαρμόζονται και εις τους κοινούς μεταξύ των διαμερισμάτων του αυτού ορόφου τοίχους.
3. Αγωγή πρός διαίρεσιν των αδιαιρέτων ως άνω πραγμάτων επιτρέπεται μόνον μετά πλήρη καταστροφήν του οικοδομήματος ή κατά τα 3/4 της αξίας αυτού.
ΑΡΘΡΟ 3
(Δικαιώματα συνιδιοκτήτη)
1. Ο ιδιοκτήτης εκάστου ορόφου ή μέρους αυτού έχει πάντα τα εις τον κύριον ανήκοντα δικαιώματα, εφ όσον η άσκησις αυτών δεν παραβλάπτει την χρήσιν των άλλων ιδιοκτητών ή δεν μειοί την ασφάλειαν αυτών ή του οικοδομήματος.
2. Υπό τους αυτούς όρους δύναται να επιχειρήση μεταβολάς ή προσθήκας επί των αδιαιρέτως κοινών μερών του οικοδομήματος.

ΑΡΘΡΟ 4
(Κανονισμός, Γεν. Συνελεύσεις, Διαχειριστής)
1. Επιτρέπεται εις τους συνιδιοκτήτας ίνα δι” ιδιαιτέρας συμφωνίας, εις ήν είναι απαραίτητος η κοινή πάντων συναίνεσις, κανονίσωσι τα της συνιδιοκτησίας δικαιώματα και υποχρεώσεις, να καθορίσωσι γενικάς συνελεύσεις και να δώσωσιν εις καθωρισμένην πλειοψηφίαν, δυναμένην να μεταβληθή αναλόγως της σοβαρότητος των ληφθησομένων αποφάσεων, το δικαίωμα να λαμβάνη εν τω κοινώ συμφέροντι πάσαν απόφασιν σχετικήν με την συντήρησιν, βελτίωσιν και χρήσιν των κοινών μερών της οικίας.
2. Οι συνιδιοκτήται δύνανται, εν ελλείψει παντός κανονισμού κατά τα ανωτέρω, και δια παμψηφίας να ορίσωσιν ένα διαχειριστήν παρέχοντες αυτώ δικαιώματα διαχειρίσεως τα πλέον εκτεταμένα, συμπεριλαμβανομένων των της εκτελέσεως των εργασιών της συντηρήσεως, της κατανομής των δαπανών και βαρών και της επ” ονόματι του επί δικαστηρίων παραστάσεως είτε ως εναγομένου είτε ως ενάγοντος.
3. Εάν δεν υπάρχη αντίθετος συμφωνία, ο διαχειριστής δεν δύναται ν” απολυθή ειμή δια πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, συνερχομένων εις Γενικήν Συνέλευσιν και εχόντων αριθμόν ψήφων ανάλογον πρός την αξίαν των επί των αδιαιρέτων μερών του ακινήτου δικαιωμάτων των, πλην αν ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών ήθελε κρίνει κατά την διαδικασίαν του άρθρου 11 ότι ο διαχειριστής είναι υπαίτιος απιστίας ή βαρύτητας αμελείας.

ΑΡΘΡΟ 5
(Ρύθμιση σχέσεων συνιδιοκτητών)
Εν ελλείψει πάσης μεταξύ των συνιδιοκτητών συμφωνίας ως πρός τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις αυτών περί των κοινών πραγμάτων, κρατούσι τα εξής:
α. Έκαστος των συνιδιοκτητών δικαιούται να ποιήται απόλυτον χρήσιν των κοινών πραγμάτων, και να προβαίνη εις την επισκευήν και ανανέωσιν αυτών, υπό τον όρον να μη βλάπτη τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών μηδέ να μεταβάλλη τον συνήθη προορισμόν αυτών.
β. Έκαστος των συνιδιοκτητών υποχρεούται να συνεισφέρη εις τα κοινά βάρη επί τη βάσει της αξίας του ορόφου ή διαμερίσματος ου είναι κύριος.
γ. Κοινά βάρη θεωρούνται η συντήρησις και επισκευή των εν άρθρ. 2 παρ. 1 του παρόντος μερών του ακινήτου, εφ” ων καθορίζεται αναγκαστική μεταξύ των κατ” ιδίαν συνιδιοκτητών συνιδιοκτησία και οι παντός είδους φόροι οι βαρύνοντες την κοινήν οικοδομήν.

ΑΡΘΡΟ 6
(Κατασκευές, συντήρηση κτιρίου)
1. Ο ιδιοκτήτης εκάστου ορόφου ή μέρους αυτού κατασκευάζει ή διατηρεί ιδία δαπάνη το πάτωμα εφ ου βαίνει, τας ανηκούσας ιδιαιτέρως εις εκάστην ιδιοκτησίαν θύρας, τους θόλους, τα δωμάτια και τας οροφάς των δωματίων αυτού.
2. Αι κλίμακες και οι κυρίως διάδρομοι, κατασκευάζονται και συντηρούνται δαπάνη των ιδιοκτητών των ορόφων εις ους χρησιμεύει κατά λόγον της αξίας εκάστου.

ΑΡΘΡΟ 7
(Δώματα)
1. Επί των ηλιακών δωμάτων (ηλιακωτών) εφαρμόζεται ό,τι και επί της στέγης.
2. Εάν ταύτα δεν ανήκουσιν εις την χρήσιν πάντων των ιδιοκτητών, οι έχοντες την χρήσιν ενός ή πλειόνων τοιούτων καταβάλλουσι το 1/2 της προς επισκευήν δαπάνης, του ετέρου ημίσεος καταβαλλομένου παρ” αυτών και των λοιπών ιδιοκτητών κατά την εις το προηγούμενον άρθρον αναλογίαν, πλήν αν υπάρχη αντίθετος συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 8
(Επέκταση οικοδομής)
1. Το δικαίωμα της επεκτάσεως της οικοδομής είτε πρός τα άνω δια προσθήκης νέου ορόφου, είτε πρός τα κάτω δι” ανορύξεως υπογείου, ανήκει από κοινού εις πάντας τους συνιδιοκτητας του εδάφους,οίτινες δύνανται κατόπιν κοινής αυτών εγγράφου συμφωνίας να προβώσιν εις την εκτέλεσιν των ως ανωτέρω εργασιώ. Ως επέκτασις δεν θεωρείται η τοποθέτησις σκιάδος καλυπτούσης το ηλιακόν δώμα (ηλιακωτόν).
2. Εν περίπτωσει αδυναμίας ή αδικαιολογήτου δυστροπίας ενός η πλειόνων, συνιδιοκτητών δύναται ο εις ή οι λοιποί να προβώσι δι ιδίων εξόδων εις την τοιαύτην επέκτασιν, οπότε η νέα προσθήκη θ” ανήκη αποκλειστικώς εις τους οικοδομήσαντας, υποχρεουμένους να καταβάλωσι πρός τον αρνούμενον συνιδιοκτήτην πρό πάσης ενεργείας της εργασίας το εις αυτόν αναλογούν μέρος της αξίας της συνιδιοκτησίας του.
3. Η ανωτέρω αναφερομένη αδυναμία ή αδικαιολόγητος δυστροπία δέον να βεβαιούται δι” αμετακλήτου αποφάσεως εκδιδομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, νομίμως μεταγραφομένης εις το περιθώριον της μεταγραφής του τίτλου της ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 9
(Καταστροφή οικοδομής)
1. Εάν η οικοδομή καταστραφή ολοσχερώς ή κατά τα 3/4 της αξίας της, η διά του παρόντος θεσπιζομένη αναγκαστική συνιδιοκτησία παύει.
2. Εν περιπτώσει καταστροφής ήσσονος σπουδαιότητος, έκαστος των συνιδιοκτητών, εκτός εναντίας συμφωνίας, είναι υπόχρεως να συνεισφέρη εις την ανοικοδόμησιν των κοινών πραγμάτων κατ αναλογίαν των επ αυτών δικαιωμάτων του, αι δε αποζημιώσεις αι εκ της τυχόν υπαρχούσης ασφαλείας, αι ανήκουσαι εις τα βλαβέντα πράγματα, δαπανώνται δια την ανοικοδόμησιν, εκτός άν επ” αυτών έχουσι δικαίωμα δανεισταί.
3. Εάν εις ή πλείονες των ιδιοκτητών δεν δύνανται ή δεν θέλουσι να συμμετάσχωσιν εις την ανοικοδόμησιν, υποχρεούνται να εκχωρήσωσι, μετά διάγνωσιν πραγματογνωμόνων, το σύνολον των δικαιωμάτων των εις τους άλλους συνιδιοκτήτας ή εις εκείνους εξ αυτών οίτινες ήθελον το ζητήσει.
4. Εάν ουδείς των συνιδιοκτητών θέλη να ανοικοδομήση το ακίνητον εκποιείται και το αντίτιμον ως και το εξ ασφαλείας εισπραχθέν ποσόν καταμερίζεται μεταξύ των ιδιοκτητών κατ αναλογίαν της αξίας της εις έκαστον ανηκούσης μερίδος επί των αδιαιρέτων τμημάτων.

ΑΡΘΡΟ 10
(Εμπράγματα δικαιώματα επί κοινών πραγμάτων)
1. Η πώλησις, εκχώρησις, υποθήκευσις ή κατάσχεσις ενός ορόφου ή μέρους τούτο επεκτείνεται αυτοδικαίως και εις το ανάλογον μερίδιον των κοινών πραγμάτων των παρομαρτούντων αυτώ.
2. Δύναται να εγγραφή υποθήκη επί μέρους οικοδομήματος ου η οικοδόμησις μελετάται απλώς, υπό τον όρο όπως εγγραφή τοιαύτη και επί του αναλόγου τμήματος του εφ” ου ή οικοδομή θα ανεγερθή εδάφους.

ΑΡΘΡΟ 11
(Καταργήθηκε από το άρ. 33 Εισ. Νόμου Κώδικος Πολιτ. Δικον)

ΑΡΘΡΟ 12
(Προσφυγικά)
Προκειμένου περί ακινήτων πωληθέντων κατ ορόφους εις πρόσφυγας παρά του Δημοσίου ή της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, ο εν τω παρόντι Νόμω όρος «αξία οικοδομών» έχει την έννοιαν της αξίας αυτών κατά την προς πρόσφυγας πώλησιν.

ΑΡΘΡΟ 13
(Τύπος συμβάσεων, μεταγραφή)
1. Πάσα σύμβασις κανονίζουσα ή μεταβάλλουσα τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών γίνεται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου και καταχωρίζεται εις το βιβλίον μεταγραφών.
2. Η καταχώρησις γίνεται εις το περιθώριον των μεταγραφών του τίτλου της ιδιοκτησίας.
3. Περιορισμοί της κυριότητας απορρέοντες εκ της τοιαύτης συμβάσεως έχουσι χαρακτήρα δουλείας.

ΑΡΘΡΟ 14
(Τρόπος σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας)
Η δια του παρόντος αναγνωριζομένη κατ” ορόφους ή διαμερίσματα τούτων διηρημένη ιδιοκτησία, χωρεί μόνον εφ” όσον υπάρξη περί αυτής ρητή συμφωνία ή πράξις τελευταίας βουλήσεως.

ΑΡΘΡΟ 15
(Καταργούμενες διατάξεις)
Καταργούνται αι διατάξεις του άρθρ. 544 του Ιονίου Αστικού Κώδικος, των άρθρων 342-344 του Κρητικού Αστικού Κώδικος, του άρθρ. 596 του Σαμιακού Κώδικος, του από 19 Μαρτ. 1927 Ν.Δ/τος, ως και πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον.

ΑΡΘΡΟ 16
(Έναρξη ισχύος)
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεώς του.
Ο παρών Νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

Δ 07-1985 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 631 1985): Κανονισμός κατανομής δαπανών θέρμανσης πολυκατοικιών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 27 Σεπτ. /7 Νοεμ. 1985

(ΦΕΚ Δ`631) Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο

κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια

που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας

ιδιοκτησίες.

 

Εχοτας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 6 του Νομ. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α) και

ειδικότερα την παρ. 7 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Νομ. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά

όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).

3. Την υπ` αριθ. 708/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,

με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και

Δημοσίων Εργων, αποφασίζουμε:

 

Αρθρο 1.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Ο κανονισμός αυτός αφορά στον τρόπο κατανομής ανά ιδιοκτησία των

δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων που περιλαμβάνουν περισσότερες της

μιας οριζόντιες ιδιοκτησίες.

1.2. Η Κεντρικής θέρμανση των κτιρίων της προηγουμένης περίπτωσης

(1.1.) είναι κοινόχρηστο αγαθό και ο τρόπος κατανομής των δαπανών της

στις επί μέρους ιδιοκτησίες γίνεται ως εξής:

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

2.1. Στοιχεία του κτιρίου

2.1.1. Ολικές βασικές απώλειες του κτιρίου

Qβ.ολ [ΚcαΙ/h].

Qβ.ολ = Qολ -Σ (QFi + Qαi)

όπου,

Qολ. (KcαΙ/h) οι ολικές θερμικές απώλειες του κτιρίου, όπως

προκύπτουν από την μελέτη θέρμανσης του κτιρίου (Ι)

i(-) δείκτης της κάθε ιδιοκτησίας που από τη μελέτη προβλέπεται

ότι θερμαίνεται.

QFi (ΚcαΙ/h) : οι θερμικές απώλειες δια μέσου των εξωτερικών

ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα κ.α.) της ιδιοκτησίας i όπως

προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου (Ι).

Qαi (ΚcαΙ/h) οι θερμικές απώλειες χαραμάδων των εξωτερικών

ανοιγμάτων της ιδιοκτησίας i όπως προκύπτουν από τη μελέτη

θέρμανσης του κτιρίου.

(Ι) Συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις λόγω προσανατολισμού

διακοπών κλπ.

2.1.2. Ειδικές βασικές απώλειες του κτιρίου.

[ΚcαΙ/m3h]

QΒ . ολ

qβ = ———

ΣVi

i

όπου Vi [m3) ο όγκος της ιδιοκτησίας i όπως προκύπτει από τις

διαστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη της κεντρικής θέρμανσης.

2.2. Στοιχεία των ιδιοκτησιών

2.2.1. Θερμικές απώλειες Qi (ΚcαΙ/h) που επιβαρύνουν την ιδιοκτησία i

Qi = Vi . qB + QFi + Qαi

2.2.2. Συντελεστής επιβαρύνσεων εi της ιδιοκτησίας i

Qi

εi = —-

ΣQi

ο εi είναι χαρακτηριστικός συντελεστής της κάθε ιδιοκτησίας που

αναγράφεται στα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη κατανομής δαπανών

κεντρικής θέρμανσης.

2.2.3. Συντελεστής παραμένουσας επιβαρύνσεως fi (-) της ιδιοκτησίας i

Qi

fi = —-

Qi

όπου Q . (ΚcαΙ/h) οι θερμικές απώλειες που επιβαρύνουν την ιδιοκτησία

i σε περίπτωση που παροχή θέρμανσης σε αυτήν από το δίκτυο κεντρικής

θέρμανσης διακόπτεται. Ο συντελεστής fi είναι χαρακτηριστικός της κάθε

ιδιοκτησίας και αναγράφεται στα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη

κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης. Για τον υπολογισμό του fi

βλέπε παρ. 4.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

3.1. Δαπάνες λειτουργίας

3.1.1. Σε κτίρια χωρίς μετρητές παροχής θερμότητας, οι δαπάνες

λειτουργίας κατανέμονται με τα παραπάνω ποσοστά π(%)

Ι – ΣFλ . ελ

πi = εi —————— . 100

Ι – Σελ

όπου λ οι ιδιοκτησίες που θα είναι κλειστές τουλάχιστον για ένα μήνα

και που η παροχή θέρμανσης διακόπτεται προσωρινά.

Στην περίπτωση που θερμαίνονται όλες οι ιδιοκτησίες είναι Σελ – 0

οπότε

πi = εi . 100

3.1.2. Σε κτίρια με μετρητές της παροχής θερμότητας σε κάθε μία

ιδιοκτησία οι δαπάνες λειτουργίας κατανέμονται με τα παρακάτω ποσοστά

π(%)

Mi

πi = [fi . εi + —- . (Ι-Σfi . εi) . 100

όπου Μi η διαφορά ενδείξεων του μετρητή της ιδιοκτησίας i ανάμεσα

στην τελευταία και την προηγουμένη καταγραφή. Η παραπάνω σχέση καλύπτει

και την περίπτωση που θα συμβεί προσωρινή διακοπή στη θέρμανση μιας ή

περισσοτέρων ιδιοκτησιών λ από το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης. Στην

περίπτωση αυτή, θα είναι Μλ = 0, οπότε η παραπάνω σχέση γίνεται για τις

ιδιοκτησίες λ.

πλ = fλ . ελ . 100

3.2. Εκτακτες δαπάνες

Η κατανομή των έκτακτων δαπανών γίνεται με τα παρακάτω ποσοστά π(%)

π.i = εi . 100

που ισχύουν και στην περίπτωση των κτιρίων με μετρητές θερμότητας και

στην περίπτωση κτιρίων χωρίς τέτοιους μετρητές, καθώς και για τις

ιδιοκτησίες λ που η παροχή θέρμανσης από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης

διακόπτεται προσωρινά.

3.3. Κατανομή δαπανών σε ειδικές περιπτώσεις.

3.3.1. Ιδιοκτησίες στις οποίες παρέχεται από τον κανονισμό των

σχέσεων των συνιδιοκητών της οικοδομής, η δυνατότητα να αποσυνδεθούν

μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και που διαθέτουν

ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση δεν επιβαρύνονται ούτε με δαπάνες

λειτουργίας ούτε με έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.

«Ανεξαρτήτως σχετικής προβλέψεως στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών

του κτιρίου, οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν και σε ιδιοκτησίες

οι οποίες αποσυνδέονται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 και

διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση αερίων καυσίμων.»

***Το εντος «»εδάφιο προστέθηκε με την παρ.11 του άρθρου 30 του Ν.3175/2003 (ΦΕΚ Α 207)

 

Οι συντελεστές εi των υπόλοιπων ιδιοκτησιών θα αναμορφώνονται σε:

εi = εi . Ι/Ι-Σεα, i διάφορο του α

όπου α οι ιδιοκτησίες που θα αποσυνδεθούν μόνιμα και θερμαίνονται με

ανεξάρτητη εγκατάσταση θέρμανσης. Τα ποσοστά κατανομής π των έκτακτων

δαπανών και των δαπανών λειτουργίας στις ιδιοκτησίες i που θα

παραμείνουν σε σύνδεση με το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης

υπολογίζονται πάντοτε με τις σχέσεις των παρ. 3.1.1., 3.1.2. και 3.2.

αλλά με τους αναμορφωμένους συντελεστές ε`i στη θέση των εi. Οι

ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που θα αποσυνδεθούν με τον παραπάνω τρόπο

από το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης είναι υποχρεωμένοι να μονώσουν

τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία

τους. Οι δαπάνες μόνωσης των παραπάνω σωλήνων, καθώς και οι έκτακτες

δαπάνες της ιδιοκτησίας θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της.

Οι υπόλοιπες έκτακτες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν επειδή

αποσυνδέθηκε μόνιμα μία ή περισσότερες ιδιοκτησίες κατανέμονται σε όλες

τις ιδιοκτησίες, ανάλογα με τα ποσοστά πi που ίσχυαν πριν από την αποσύνδεση.

3.3.2. Ιδιοκτησίες, που η θέρμανσή τους δεν προβλέπεται από τη

μελέτη, δεν επιβαρύνονται με δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.

4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ fi

Ο συντελεστής fi υπολογίζεται από τη σχέση fi = ω (χ` – y – z)

Οι τιμές των συντελεστών ω,χ,y και z δίνονται παρακάτω.

4.1. Τιμές του ω

4.1.1. Κτίρια με θερμομόνωση σύμφωνη με το σχετικό κανονισμό και για

– ιδιοκτησίες στο ισόγειο ή ημιυπόγειο: ω = 0,60

– ιδιοκτησίες σε ενδιάμεσο όροφο : ω = 0,65

– τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες δηλαδή εκείνες που το 50% τουλάχιστον της

οροφής ή του δαπέδου τους αποτελεί εξωτερική επιφάνεια : ω = 0,55

4.1.2. Κτίρια χωρίς θερμομόνωση σύμφωνη με το σχετικό κανονισμό και για

– ιδιοκτησίες στο ισόγειο ή ημιυπόγειο: ω = 0,50

– ιδιοκτησίες σε ενδιάμεσο όροφο : ω = 0,55

– τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες όπως χαρακτηρίζονται στην παρ. 4.1.1.: ω =45

4.2. Τιμές του χ

Για ιδιοκτησίες μέσα από τις οποίες:

– Διέρχονται σωληνώσεις του δικτύου διανομής για περισσότερα από τα

2/3 των θερμαντικών σωμάτων :χ=0

– Δεν διέρχονται σωληνώσεις του δικτύου διανομής ή διέρχονται για

λιγότερα από το 1/3 των θερμαντικών σωμάτων :χ=0,06

– Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις διέλευσης σωλήνων του δικτύου :χ=0,03

4.3. Τιμές του Υ

Για ιδιοκτησία εμβαδού F που είναι:

F >= 110 m2 :y = 0

75 m2 <= F < 110 m2 :y = 0,04

40 m2 <= F < 75 m2 :y = 0,08

F < 40 m2 :y = 0,12

4.4. Τιμές του Ζ

Fεξ.i

Αν σF = ——– και όπου:

F εξ.i: η εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i, χωρίς την

οροφή και το δάπεδο.

F παρ.i : η συνολική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i, χωρίς

την οροφή και το δάπεδο για ιδιοκτησία με σF:

σF <= 0,20 :Ζ=0

0,20 <σF <= 0,35 :Ζ=0,05

0,35 < σF <=0,50 :Ζ=0,10

0,50 < σF <= 0,65 :Ζ=0,15

σF > 0,65 :Z=0,20

Κατά τον υπολογισμό της εξωτερικής παράπλευρης επιφάνειας

συνυπολογίζεται και η επιφάνεια που συνορεύει με χώρους που δε

θερμαίνονται (κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, φρεάτια αναλκυστήρων κ.α.),

αφού πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 0,5.

 

Αρθρο 2.

1. Η μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικήε θέρμανσης συντάσσεται από

μηχανικό, που έχει από τις διατάξεις που ισχύουν δικαιώμα σύνταξης

μελετών κεντρικής θέρμανσης και περιλαμβάνει τους αναγκαίους

υπολογισμούς σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο και του πίνακα κατανομής

ποσοστών συμμετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στις δαπάνες κεντρικής

θέρμανσης (λειτουργίας και έκτακτες) όπως το υπόδειγμα που δημοσιεύεται

με το παρόν δ/γμα.

Η συμπλήρωση της στήλης (θερμαντική επιφάνεια των σωμάτων) και της

ένδειξης ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ, που φαίνονται στον πίνακα είναι προαιρετικά.

2. Η μελέτη αυτή συνυποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία

μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής

άδειας.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή στην επιφάνεια ή το είδος των θερμαντικών

σωμάτων κατά το στάδιο της κατασκευής ή και οποτεδήποτε μεταγενέστερα

επιβάλλει την τροποποίηση του πίνακα κατανομής με ευθύνη και δαπάνες

του πραγματοποιούντος τη μεταβολή.

4. Ο επιμερισμός των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης στους κατά νόμο

υπόχρεους μπορει να γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που

μεταγράφεται, περιλαμβανόμενος στον κανονισμό των σχέσεων των

συνιδιοκτησιών της οικοδομής.

 

Αρθρο 3.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ι. ΣΥΜΒΟΛΑ

———-

Qολ (ΚcαΙ/h) : Οι ολικές θερμικές απώλειες του κτιρίου, όπως

προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου (Ι).

i (–) : Δείκτης της κάθε ιδιοκτησίας που από τη μελέτη

προβλέπεται ότι θερμαίνεται.

QFi (KcαΙ/h) : Οι θερμικές απώλεις δια μέσου των εξωτερικών

ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα κ.α.) της ιδιοκτησίας i,

όπως προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου (Ι)

Qαi (ΚcαΙ/h) : Οι θερμικές απώλειες χαραμάδων των εξωτερικών

ανοιγμάτων, όπως προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης

του κτιρίου.

QΒολ (ΚcαΙ/h) : Οι ολικές βασικές απώλειες του κτιρίου

qΒ (ΚcαI/h) : Οι ειδικές βασικές απώλειες του κτιρίου

Vi (m3) : Ο όγκος της ιδιοκτησίας i

Qi (KcαΙ/h) : Θερμικές απώλειες που επιβαρύνουν την ιδιοκτησία i

εi (-) : Συντελεστής επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας i

F εξ.i (m2) : Η εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i

(συμπεριλαμβάνεται και η επιφάνεια που συνορεύει με

χώρους που δεν θερμαίνονται αφού πολλαπλασιαστεί με

συντελεστή 0,5) χωρίς την οροφή και το δάπεδο.

F παρ.i(m2) : Η συνολική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i

χωρίς την οροφή και το δάπεδο

σFi (-) : Ο λόγος της εξωτερικής παράπλευρης επιφάνειας προς

τη συνολική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησία i

(Fεξ . Fπαρ.i).

ω (-) : Συντελεστής σχετικός με την ύπαρξη ή όχι

θερμομόνωσης σύμφωνα με τον κανονισμό και τη θέση

της ιδιοκτησίας στο κτίριο.

 

Αρθρο 4.

Η ισχύς του παρόντος δ/τος αρχίζει:

α) για την παρ. 2 του άρθρ. 2 δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του

παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) για τις λοιπές διατάξεις από τη δημοσίευση του παρόντος στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.